Skyscraper large
صفحه نویسنده
فاریا بارلاس
فاریا
بارلاس

بازتاب‌های یک بازداشت؛ نگاه روان‌شناسانه

سه شنبه | 4 مهر 1391 | 25 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 92
دستگیری فائزه هاشمی واکنش های متفاوتی از سوی افراد مختلف به همراه داشت. گروهی از شنیدن این خبر ابراز تاسف خود را اعلام و بر همراهی ایشان با مردم به خصوص در سه سال اخیر تاکید کردند و خواهان حمایت وی در شرایط فعلی شدند. افرادی نیز بازداشت وی را فارغ از موقعیت سیاسی و اجتماعی ایشان...
بازتاب‌های یک بازداشت؛ نگاه روان‌شناسانه
Skyscraper large