Skyscraper large
صفحه نویسنده
عطیه طاهری
عطیه
طاهری

۴ سال پس از حکمِ بى محاکمه

سه شنبه | 28 شهریور 1391 | 18 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 87
روزهای آخر شهریور ماه است. هوا خنک شده و حکم ۸ سالهٔ سعید به نیمه رسیده و چند روز دیگر طبق تاریخ مندرج در شناسنامه روز تولد اوست که برایش معنای چندانی ندارد. اگر امیدی به دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در من مانده باشد باید این روز‌ها منتظر اخبار خوش باشم اما چنین نیستم. یعنی...
۴ سال پس از حکمِ بى محاکمه
Skyscraper large