Skyscraper large
صفحه نویسنده
مقصود فراستخواه
مقصود
فراستخواه

عوامل تاثیرگذار بر اعتماد مردم

دوشنبه | 11 آذر 1392 | 2 دسامبر 2013 | سال دوم | شماره 359
مهم‌ترین عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر میزان اعتماد مردم محققان و نظریه‌پردازان خیلی بحث کرده‌اند. مثلا زتومکا پنج شرط ساختاری برای اعتماد ذکر می‌کند:  شرط نخست، یکپارچگی هنجاری به جای آشفتگی هنجاری است. هنجارها،  قواعد حیات اجتماعی ما را تنظیم می‌کنند. تعهدات متقابل ایجاد...
عوامل تاثیرگذار بر اعتماد مردم

روشنفکرى، ردیابى و نقّادى

چهارشنبه | 29 آبان 1392 | 20 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 353
خاصیت روشنفکری ، نقد در حوزه  عمومی  است. البته نقد فقط منحصر به نقد حاکمان نیست بلکه روشنفکر باید به نقد اپوزسیون سیاسی نیز مبادرت بورزد. نقد مناسبات ثروت و سرمایه داری  را بکند، چه سرمایه داری شناخته شده وچه سرمایه داری دولتی و نظام های مالی رانتی. روشنفکری یعنی قدرت در اشکال...
روشنفکرى، ردیابى و نقّادى

“بدرود با مادر” به روایت مقصود فراستخواه

دوشنبه | 20 آبان 1392 | 11 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 348
مادرم مچنان استحقاق زیستن داشت. همه بحقیقت گواهی می دهیم که شور زندگی بعد از گذشتِ هشت ونیم دهه، هنوز در او باقی و پرفروغ بود و به اندک بهانه ای شعله می کشید وروشنی می بخشید. در این روزهای آخر بیمارستان عرفان نیز، دستمال کاغذی را که نماد پاکیزگی بی مثال مادرم بود و تنها اسراف او...
“بدرود با مادر” به روایت مقصود فراستخواه

فلسفۀ وجودی دانشگاه چیست؟

چهارشنبه | 15 آبان 1392 | 6 نوامبر 2013 | سال دوم | شماره 346
مهم‌ترین مأموریت دانشگاه چیست؟ «بروباکر» با به‌میان‌آوردن مسأله مشروعیت دانشگاه، سه جامعة ‌انگلستان، آلمان و آمریکا را مقایسه می‌کند که در آن‌ها به‌ترتیب، آموزش، پژوهش و خدمات، مرکز ثقل منطق مأموریتی دانشگاه به شمار می‌‌رود و هر کدام، به گونه‌ای با ابعاد و لوازم فکری...
فلسفۀ وجودی دانشگاه چیست؟

خردگرایى شکننده در ایران (٣)

دوشنبه | 6 آبان 1392 | 28 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 340
راه جمع میان عقل ودین،  و به طریق اولی  راه عقل دینی ودین عقلی چندان آسان نیست. جمع میان دین اندیشی وخردورزی، از اول شکننده و پر ابهام بود. شیخ هادی وامثال او استثناهای ضعیف وشکننده ای دربرابر وضع غالب وجاری حوزه های ما بودند. کما اینکه شیخ هادی از سوی سلسله مراتب سنتی شیعه در تهران...
خردگرایى شکننده در ایران (٣)

خردگرایى شکننده در ایران (٢)

یکشنبه | 5 آبان 1392 | 27 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 339
کشف بزرگی که آن را مدیون فلسفه و علوم اجتماعی هستیم اشعار می دارد مردمان عمدتا آنطور که زندگی می کنند می اندیشند. شرایط ومناسبات زیست ما در دنیای کنونی تحول می یافت و در نتیجه نظام معرفتی وارزشی دین در میان مردم کوچه وبازار  نمی توانست بر منوال سابق بماند و بحث انگیز می شد. دسته...
خردگرایى شکننده در ایران (٢)

خردگرایى شکننده در ایران (١)

سه شنبه | 30 مهر 1392 | 22 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 337
مهمترین مسألۀ ما در تاریخ معاصر ما تغییر بود. نخبگان جدید به میزانی که درافق  تحولات  محیط  پیرامونی در جهان و در منطقه قرار می گرفتند، به تب وتاب می افتادند. واسطۀ تغییر و منادیان وعاملان تغییر می شدند. از تغییر ورهایی گزیری نبود. مطمئنا با وضع موجود خویش، نمی توانستیم در دنیای...
خردگرایى شکننده در ایران (١)

جامعه ایرانى؛ از نخبه‌گرایى تا نخبه‌آزارى

سه شنبه | 23 مهر 1392 | 15 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 334
شکاف میان نخبگان و مردم، از این سو دارد شکل می گیرد. در گذشته غالبا گفته می شد نخبگان جدید جلو افتاده اند و مردم و فرهنگ عمومی با آنها فاصله دارند وتغییرات لازم را تجربه نکرده اند. اما اکنون این نخبگان هستند که حداقل از گروه های جدید اجتماعی عقب می مانند. گفتارهای شان کمتر مولّد...
جامعه ایرانى؛ از نخبه‌گرایى تا نخبه‌آزارى

تأملات تنهایى؛ تفاوت یونس و نیچه

دوشنبه | 22 مهر 1392 | 14 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 333
١- خاطره ها بخشی از هستی بشر است. می شود خاطراتی را تنها در حاشیه ذهن داشت نه در متن ذهن، اما نمی شود از آن بکل طفره رفت. اجتماع انسانی هرمقدار نیز تحول تاریخی و دورانی پیدا بکند وحتی بعد از گسست های اخیر و جدید معرفت شناختی وجامعه شناختی اش، بگمان سخت است که بتواند با خاطرات دنیای...
تأملات تنهایى؛ تفاوت یونس و نیچه

بزرگ شدن جامعه ایران؛ پیامها و پیامدها

چهارشنبه | 17 مهر 1392 | 9 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 331
جامعه ایران، جامعۀ بزرگی می شود. بزرگ، اینجا به معنای یک وصف کلی وتعارف آمیز نیست. ساختار و صفات جمعیت ایران واقعا در حال دگرگونی های مهمی است. روابط ومناسبات در متن جامعه متحول می شود. در نهادهای بدنۀ  اجتماعی تغییرات معناداری روی می دهد. در نهادخانواده، نهادهای ارتباطی، صنفی،...
بزرگ شدن جامعه ایران؛ پیامها و پیامدها
Skyscraper large