آخرین شماره
بنا بر اعلام بنيانگذار مجموعه‌ى رسانه‌اى "تلويزيون رها و روزنامه‌ى اينترنتى راه ديگر"، فعاليت اين ddddddddddddddddddddddddddddd
مجموعه پايان يافته؛ اين يادداشت را به رسم سپاس از لطف و مهر و نگاهِ...