Skyscraper large
صفحه نویسنده
پونه ایرانی
پونه
ایرانی

وقتى تجارت با ایران، منتظر سیاست نمى‌ماند

یکشنبه | 11 آبان 1393 | 2 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 533
مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ ، علاوه بر ناظران سیاسی، مردم و صاحبان صنایع و بخش خصوصی در ایران که بیشترین بها را در تحریم های اقتصادی پرداخته اند، تماشاچیان دیگری نیز دارد؛ ​صاحبان کسب و کار و تجارت در سرتاسر جهان.  کسانی که به گواه بسیاری، اگر بیش از ایران به دنبال رفع تحریم های...
وقتى تجارت با ایران، منتظر سیاست نمى‌ماند
Skyscraper large