Skyscraper large
صفحه نویسنده
کریستین هافمن
کریستین
هافمن

آیا هر شرایطی از استبداد بهتر است؟

چهارشنبه | 23 مهر 1393 | 15 اکتبر 2014 | سال سوم | شماره 524
در آوریل سال 2003، مقاله‌ای از هانس مگنوس انزنبرگر در روزنامۀ فرانکفورتر به چاپ رسید که در آن از سقوط صدام حسین ابراز خرسندی شده بود. انزنبرگر در آن مقاله از لذت زایدالوصف و پیروزمندانه‌ای که از شنیدن خبر پایان دیکتاتوری وحشیانه در عراق به او دست داده بود سخن گفته بود. آن مقاله...
آیا هر شرایطی از استبداد بهتر است؟
Skyscraper large