Skyscraper large
صفحه نویسنده
عماد افروغ
عماد
افروغ

ریشه‌کن کردن فساد همان و از بین رفتن نظام همان!

سه شنبه | 1 مهر 1393 | 23 سپتامبر 2014 | سال سوم | شماره 513
در مراسم جشن عروسی پسر یکی از دوستان قدیمی، دوست جوانی از بنده پرسید: چرا با فساد مبارزه نمی شود؟ گفتم: قرار نیست مبارزه ای صورت گیرد، اما قرار است حرفش زده شود، چون این حرف سرپوشی است بر فساد و عدم مبارزه با فساد اقتصادی. شرایط فعلی نظام و نه اصل آن، گواهی است بر این نکته که مبانی...
ریشه‌کن کردن فساد همان و از بین رفتن نظام همان!
Skyscraper large