Skyscraper large
صفحه نویسنده
شیرزاد عبداللهی
شیرزاد
عبداللهی

آموزش و پرورش باید سبکبار شود

یکشنبه | 18 آبان 1393 | 9 نوامبر 2014 | سال سوم | شماره 535
دبیرخانه سیاست گذاری مناسبت های مذهبی در وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شد. به گفته مشاور وزیر آموزش و پرورش، وظیفه این دبیرخانه ساماندهی مناسبت های مذهبی در کشور است. قاعدتا دستگاه هایی مانند وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه و... برحسب شرح وظایف رسمی آنها، صلاحیت...
آموزش و پرورش باید سبکبار شود

صمد بهرنگى هم از قاعده مستثنی نبود!

چهارشنبه | 19 شهریور 1393 | 10 سپتامبر 2014 | سال سوم | شماره 506
نهم شهریور سالگرد مرگ صمد بهرنگی معلم روستاهای آذربایجان بود. صمد، معلمی توانا، منتقد جدی نظام آموزشی، نویسنده ادبیات کودکان، شاعر، مترجم (از انگلیسی و ترکی به فارسی و از فارسی به ترکی )، مبارز چپ و محور یک محفل سیاسی-ـ مطالعاتی بود که اعضای آن بعدها به چریکهای فدایی خلق پیوستندو...
صمد بهرنگى هم از قاعده مستثنی نبود!
Skyscraper large