Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی عبدالعلی‌زاده
علی
عبدالعلی‌زاده

ضرورت اصلاح و تغییر در دولت روحانى

چهارشنبه | 12 شهریور 1393 | 3 سپتامبر 2014 | سال سوم | شماره 502
آقای روحانی با کمک اصلاحات؛ با اعتبار آقای هاشمی و حمایت آقای خاتمی بر سر کار آمدند. الان یکسال از دولت ایشان گذشته است و نه حمایت همه جانبه آقای هاشمی را دارد نه حمایت آقای خاتمی و نه حتی حمایت اصلاح طلبان را مانند آن زمان با خود همراه داد چراکه دولت نتوانسته هیچیک از اینها را...
ضرورت اصلاح و تغییر در دولت روحانى
Skyscraper large