Skyscraper large
صفحه نویسنده
مهدی جامی
مهدی
جامی

بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی

دوشنبه | 10 شهریور 1393 | 1 سپتامبر 2014 | سال سوم | شماره 500
اول بار علی دهباشی را در مشهد دیدم. پاییز سال ۶۹ باید بوده باشد. بهار مطبوعات پس از جنگ بود و دوستانی چند که من هم در جمع آنها بودم تازه مجله “خاوران” را منتشر می کردیم و دهباشی که برای مراسم یادبود دکتر یوسفی آمده بود به دفتر خاوران هم آمد تا با جمع ما آشنا شود. خودش هم تازه انتشار...
بخارا؛ رسانه نجبای ایرانی
Skyscraper large