Skyscraper large
صفحه نویسنده
مصطفی معین
مصطفی
معین

دانشگاهیانی غیرخودی و بی‌دفاع!

دوشنبه | 27 مرداد 1393 | 18 آگوست 2014 | سال سوم | شماره 492
یتیمی دانشگاه و بی‌پناهی دانشگاهیان واقعیتی است که از قبل از انقلاب وجود داشته است و هنوز هم ادامه دارد. اگر چه قدمت آموزش‌های عالی و تحصیل علوم در کشورمان به بیش از پانزده سده قبل برمیگردد ولی تاسیس دانشگاه به شکل جدید و ساختار علمی و اجرایی آن نهادی است مدرن باسابقه‌ای درحدود...
دانشگاهیانی غیرخودی و بی‌دفاع!
Skyscraper large