Skyscraper large
صفحه نویسنده
مهدی خزعلی
مهدی
خزعلی

عجولانه، جعبه سیاه را معدوم کردند!

یکشنبه | 11 خرداد 1393 | 1 ژوئن 2014 | سال سوم | شماره 449
جعبه سیاه اختلاس معدوم شد...! هنوز شاهد اصلی در کاناداست ! هنوز متهمین اصلی راست راست می گردند! باز هم تکرار یک سناریوی غمبار! ما عادت کرده ایم! اول جعبه سیاه را منهدم می کنند! درهای زندان را بستند، تلفن ها را قطع کردند، پاسخ نخست وزیر انقلاب را نمی دادند و دادستان کل کشور پشت درب...
عجولانه، جعبه سیاه را معدوم کردند!
Skyscraper large