Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی نصر اصفهانی
علی
نصر اصفهانی

چگونه تسلیت بگوییم

یکشنبه | 7 اردیبهشت 1393 | 27 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 431
رفتارهای فردی و اجتماعی، بخشی از آموخته های ما از محیط و فرهنگ پیرامونمان است. در جوامع پیشرفته با رویکرد سازمان یافته نسبت به بدیهی ترین و ساده ترین مسایل، شهروندان در طول حیات اجتماعی خود به روشهای گوناگون تحت آموزشهای صحیح و موثری از طرف نهادهای مختلف قرار میگرند. در بسیاری...
چگونه تسلیت بگوییم
Skyscraper large