Skyscraper large
صفحه نویسنده
آرش همپا
آرش
همپا

روایتى دیگر از ۵شنبه سیاه

دوشنبه | 1 اردیبهشت 1393 | 21 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 428
همیشه از شنیدن داستان های اسرای جنگی که از عراق باز می گشتند بغضم می گرفت و دلم برای هم میهنانم می سوخت که به دست دشمن اسیر گرفته می شدند و شکنجه و تحقیر می شدند. اما برای نخستین بار دلم برای خودم و هم بندی هایم بیشتر از اسرای جنگ سوخت که اسیر دشمن بودن و شکنجه و تحقیر شدن بدست دشمن...
روایتى دیگر از ۵شنبه سیاه
Skyscraper large