Skyscraper large
صفحه نویسنده
على نظرى
علی
نظری

سالى که نکوست از بهارش پیداست

یکشنبه | 17 فروردین 1393 | 6 آوریل 2014 | سال دوم | شماره 419
مردم ایران سال۹۲ را با دلهایی نگران بخاطر مرزبانان ربوده شده در بهمن ماه به پایان بردند.در دید و بازدید‌های نوروزی و در غیاب مطبوعات کشور سرنوشت این سربازان دغدغه همگانی بود.در هفته اول نوروز خبر کشته شدن جمشید دانایی فر‌یکی از مرزبانان غیور در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی...
سالى که نکوست از بهارش پیداست
Skyscraper large