Skyscraper large
صفحه نویسنده
مينو مرتاضى لنگرودى
مينو
مرتاضى لنگرودى

اندیشه‌هاى صلح خواهانه در اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

جمعه | 1 فروردین 1393 | 21 مارس 2014 | سال دوم | شماره 418
بنا به روایات اسطوره ای ایرانی، قبل از آنکه آفرینش در جهان صورت پذیرد و هر چیزی برای خود متعین و صاحب نامی شود، تنها وجود حقیقی در گستره هستی زمان بود. بی شکل و سیال و ناشناخته. او هزار سال عبادت کرد و قربانی داد تا صاحب فرزندی شود تا بتواند زمین و آسمان و هر چه در آن است را صورت و...
اندیشه‌هاى صلح خواهانه در اشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ
Skyscraper large