Skyscraper large
صفحه نویسنده
پروین بختيار نژاد
پروین
بختيار نژاد

وضعیت زنان در دنیای مدرن

یکشنبه | 18 اسفند 1392 | 9 مارس 2014 | سال دوم | شماره 410
چنانکه در برخی از نظرات و دیدگاه‌های جامعه شناسان آمده گرایش به هویت فردی یکی از نشانه‌های ورود به دنیای مدرن است.فردیت، عقلانیت و آزادی گوهرهای ناب مدرنیته است. در جوامع مدرن، یک فرد علیرغم جنسیت، طبقه، سن، رنگ، و نژاد، موجودی است که باید از کلیه حقوق انسانی برخوردار باشد. دولت،...
وضعیت زنان در دنیای مدرن
Skyscraper large