Skyscraper large
صفحه نویسنده
على شكورى راد
علی
شکوری راد

حصر؛ چالشى میان نظام، بزرگان انقلاب و مردم

یکشنبه | 11 اسفند 1392 | 2 مارس 2014 | سال دوم | شماره 406
پس از آشتی احتیاط آمیز مردم با صندوق های اخذ رأی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و راستی آزمایی این صندوقها در برون داد نتیجۀ رأی مردم و شادمانی آنها از نتیجۀ انتخابات به نظر می رسید که به سرعت مسیر تفاهم ملی پیموده شود و رئیس جمهور منتخب بتواند با تحقق وعدۀ انتخاباتی خود در رفع...
حصر؛ چالشى میان نظام، بزرگان انقلاب و مردم
Skyscraper large