Skyscraper large
صفحه نویسنده
روح الله زم
روح الله
زم

آیا برافراشتن پرچم صلح جرم است؟

چهارشنبه | 7 اسفند 1392 | 26 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 405
شاید در بین دوستان حال حاضر من در فضای مجازی و محیط واقعی افراد انگشت شماری باشند که طول رابطه شان به اندازه طول رابطه من با محمد نوری زاد باشد. دوازده - سیزده ساله بودم که با شهید سیدمرتضی آوینی نزد پدرم می آمد و جلسات منظمی را با یکدیگر داشتند.جلساتی که گاهی تا نیمه های شب طول می...
آیا برافراشتن پرچم صلح جرم است؟
Skyscraper large