Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی ایزدی
علی
ایزدی

مهدى کروبى؛ از حبس تا حصر

یکشنبه | 20 بهمن 1392 | 9 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 395
محسنی اژه‌ای مفتخرانه اعلام می کند که مهدی کروبی رفع حصر نشده ، سپس برای اینکه مسئولیت این افتخار را متوجه مردم نیز نماید می گوید : در سال ۸۸ فتنه عظیمی در کشور رخ داد و ظلم بزرگی به مردم نظام شد . رئیس قوه قضائیه در ادامه می افزاید : کسانی که مرتکب این مسائل شده اند باید تاوان خود...
مهدى کروبى؛ از حبس تا حصر
Skyscraper large