Skyscraper large
صفحه نویسنده
سید محمد خاتمی
سید محمد
خاتمی

گفتگوى تمدنها و گوش سنگین سیاست‌بازان

یکشنبه | 28 مهر 1392 | 20 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 335
هفتاد سال در تاریخ لحظه‌ای بیش نیست ولی برای یک انسان عمر درازی است و مهم این است که این عمر و این سرمایه بی‌بدیل الهی در چه مسیری صرف شده است و چه دست‌آوردی برای خود او و جامعه‌اش داشته است.  گرچه بشر در طول تاریخ شاهد هتک حرمت و پایمال شدن حقوق خود و ستم و ناامنی بوده است، ولی...
گفتگوى تمدنها و گوش سنگین سیاست‌بازان
Skyscraper large