Skyscraper large
صفحه نویسنده
علی‌اكبر اسماعیل پور
علی‌اكبر
اسماعیل پور

آنچه می‌ماند مشقت‌های کودکی است

یکشنبه | 21 مهر 1392 | 13 اکتبر 2013 | سال دوم | شماره 332
روز جهانی كودك فرارسیده است. این روز فرصتی است تا متولیان امور كودكان یك بار دیگر وظایف و مسوولیت‌های سنگین خود در قبال كودكان را به قضاوت بنشینند كه به‌راستی طی یك سال گذشته چه گام‌های موثری در جهت تحقق حقوق كودكان برداشته‌اند. كشور ما در سال 1373 به پیمان‌نامه جهانی حقوق كودك...
آنچه می‌ماند مشقت‌های کودکی است
Skyscraper large