Skyscraper large
صفحه نویسنده
ماهرخ غلامحسینی
ماهرخ
غلامحسینی

گزارشی از روزنامه نگاران در تبعید

یکشنبه | 7 مهر 1392 | 29 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 324
این روزها خبرهای خوشی به گوش می‌رسد. جدا از این ‌که تغییر مشی نظام در چند روز گذشته یک تاکتیک هوشمندانه است یا یک استراتژی سیاستمدارانه، اما شنیدن این جمله که «مردم باید کاملا آزاد باشند»، آن هم از زبان رییس جمهور و در جامعه‌ای که تا پیش از این آزادی از کوچه پس کوچه‌های بن بست...
گزارشی از روزنامه نگاران در تبعید
Skyscraper large