Skyscraper large
صفحه نویسنده
حشمت الله طبرزدی
حشمت الله
طبرزدی

ریاکارى و دروغ، بدتر از شکنجه است

چهارشنبه | 20 شهریور 1392 | 11 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 315
آن روز که مادرم در زندان رجایی شهر به من گفت با اطلاعاتی ها صحبت کردم و قرار است اگر سکوت کنی به مرخصی بیایی و بر نگردی ابتدا به شدت ترش کردم. گفتم من 3 سال است که در بدترین شرایط حتا، یک بار از این ها درخواست مرخصی نکرده ام. حال چگونه شرط سکوت را بپذیرم.  پس از ان با خود فکر کردم و...
ریاکارى و دروغ، بدتر از شکنجه است
Skyscraper large