Skyscraper large
صفحه نویسنده
سيد موسى صدر
سيد موسى
صدر

آنگاه که ادیان در پى خدمت به خویشتن برآمدند

سه شنبه | 12 شهریور 1392 | 3 سپتامبر 2013 | سال دوم | شماره 310
اديان يكى بودند زيرا در خدمت هدفى واحد بودند: دعوت به سوى خداو خدمت انسان! و اين دو، نمونه هاى حقيقتى يگانه هستند. و آنگاه كه اديان در پى خدمت به خويشتن بر آمدند، ميانشان اختلاف بروز كرد. توجه هر دينى به خود آنقدر زياد شد كه، تقريبا به فراموشى هدف اصلى انجاميد. اختلافات شدت گرفت،...
آنگاه که ادیان در پى خدمت به خویشتن برآمدند
Skyscraper large