Skyscraper large
صفحه نویسنده
محسن میردامادی
محسن
میردامادی

بزنگاههای تاریخی و فرصت پیش رو

دوشنبه | 10 تیر 1392 | 1 جولای 2013 | سال دوم | شماره 272
کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند: منشاء قدرت، ثروت و فقر» [1] نوشته دارون اوغلو (استاد دانشگاه ام-ای-تی) و جیمز رابینسون (استاد دانشگاه هاروارد) اثر ارزشمندی است که مورد استقبال گسترده دانشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. در این کتاب بر پیوند بین تحولات سیاسی و تحولات اقتصادی تأکید...
بزنگاههای تاریخی و فرصت پیش رو
Skyscraper large