Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمدرضا خاتمی
محمدرضا خاتمی
خاتمی

رفع حصر و آزادى زندانیان؛ نخستین خواسته ما

یکشنبه | 26 خرداد 1392 | 16 ژوئن 2013 | سال دوم | شماره 262
سالها خون دل خوردیم و صبر کردیم. سالها آماج تهمت و افترا بودیم و تحمل کردیم. سالها از هر سو باران بلا و رنج بر سرمان بارید و با دل خونین لب خندان آوردیم. سالها فشارهای طاقت فرسا را تحمل کردیم و نشکستیم. سالها در غم یاران در حصر و حبس و در فقد شهیدان بی نام و نشان در خلوت خود گریستیم...
رفع حصر و آزادى زندانیان؛ نخستین خواسته ما
Skyscraper large