Skyscraper large
صفحه نویسنده
اشرف نريمانى
اشرف
نريمانى

مهاجران؛ هویت و روان

یکشنبه | 19 خرداد 1392 | 9 ژوئن 2013 | سال دوم | شماره 257
جنگ ها، خشکسالی ها و کشمکش‌های سیاسی از عوامل مهم افزایش روند مهاجرت‌ د ر سطح جهان، طی سه دهه گذشته، شناخته شده است. براساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، تعداد کل مهاجران بین المللی در طول ۱۰ سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و امروزه از حدود ۱۵۰ میلیون به ۲۱۴ میلیون نفر رسیده...
مهاجران؛ هویت و روان
Skyscraper large