Skyscraper large
صفحه نویسنده
بهزاد معصومی
بهزاد
معصومی

نظامیان در معرکه سیاست

دوشنبه | 6 خرداد 1392 | 27 می 2013 | سال دوم | شماره 250
قانون اساسی ایران دخالت نظامیان در سیاست را منع کرده است. با این‌همه نیروهای سپاه و بسیج در مناقشات سیاسی و انتخابات دهه‌های اخیر دخالت‌ داشته‌اند. دخالتی که اعتراض‌های زیادی را برانگیخته است. دخالت سپاهیان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ مورد انتقاد بسیاری...
نظامیان در معرکه سیاست
Skyscraper large