Skyscraper large
صفحه نویسنده
آريا آرام نژاد
آريا
آرام نژاد

خسته نباشى از ۴ سال جانانه ایستادن!

یکشنبه | 22 اردیبهشت 1392 | 12 می 2013 | سال دوم | شماره 239
سلام بر رئیس جمهور محبوبم میر حسین موسوی  خسته نباشی میر دربند، که سکوتت از پس هیاهوی کلنگِ افتتاح های بی سرانجام، همایش های خود تکریمی و خود تحسینی، پیام های نشاط آور از فتح قله ها و دره ها، هرگز تعبیر خاموشی نبود...  خسته نباشی از چهارسال جانانه ایستادن، آنچنانکه همان اندازه...
خسته نباشى از ۴ سال جانانه ایستادن!
Skyscraper large