Skyscraper large
صفحه نویسنده
پروین فهیمی
پروین
فهیمی

خانم زهرا رهنورد بخواند

سه شنبه | 17 اردیبهشت 1392 | 7 می 2013 | سال دوم | شماره 236
به یاد سهرابم و به یاد مادری مهربان و دور از فرزندانش خانم رهنورد؛ به مناسبت روز مادر:  از کجا شروع کنم؛ از سهرابم که در کنارم نیست و زیر خروارها خاک دور از من است. از آن بعدازظهری بگویم که یک هفته قبل از شناسایی، سهرابم به خوابم آمد و در گوشم گفت:« اشکالی نداره – مامان میگم اشکالی...
خانم زهرا رهنورد بخواند
Skyscraper large