Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمد افخم
محمد
افخم

مرگ یک کشور

سه شنبه | 15 اسفند 1391 | 5 مارس 2013 | سال اول | شماره 198
بعد از جنگ جهانی اول، سوریه از لاشه ی امپراطوری عثمانی زاده شد. بعد از جنگ دوم، استقلالش را به دست آورد. بعد از جنگی که هم اکنون در جریان است ممکن است دیگر یک کشور نباشد. در حالی که دنیا فقط نظاره گر است، کشوری که بین ترکیه، لبنان، اردن، عراق و اسراییل احاطه شده است در حال فروپاشی...
مرگ یک کشور
Skyscraper large