Skyscraper large
صفحه نویسنده
مهدى معتمدى مهر
مهدى
معتمدى مهر

قدرشناسى بازرگان

دوشنبه | 7 اسفند 1391 | 25 فوریه 2013 | سال اول | شماره 192
یکی از مفاهیم عمیق قرآنی قدر است. تمامت کتابی که مدعای هدایت مردم را دارد، متنی است که در گوشه‌ای از این شب نازل شده است و همین می‌تواند اشارتی و بشارتی بر اهمیت این مفهوم داشته باشد. البته بحث در خصوص قدر می‌تواند و باید منشاء یاداشتی جداگانه باشد که ابعاد گوناگون آن را از حیث...
قدرشناسى بازرگان
Skyscraper large