Skyscraper large
صفحه نویسنده
عباس شاكرى
عباس
شاكرى

نظام ارزی در اقتصاد ما وجود ندارد

شنبه | 14 بهمن 1391 | 2 فوریه 2013 | سال اول | شماره 176
متغیر کلیدی مانند نرخ ارز، سال‌ها است که در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. ما از برنامه اول به دلیل تورم دوران جنگ و کمبود درآمدهای ارزی و وفور نیازهای ارزی مقرر کردیم نرخ ارز تصحیح بشود؛ اما تصحیح به این شکل مطرح شد که می‌خواستند کاری شود که نرخ ارز به بازار احاله...
نظام ارزی در اقتصاد ما وجود ندارد
Skyscraper large