Skyscraper large
صفحه نویسنده
عبدالعلى بازرگان
عبدالعلى
بازرگان

بازرگان، حکومتِ زمینى می‌خواست

چهارشنبه | 4 بهمن 1391 | 23 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 171
مهندس مهدى بازرگان هرگز ایده‌ای در جهت جدائی دین و سیاست و دفاع از سکولاریسم مطرح نکردند، سخن ایشان جدائی دین از نهاد دولت و قدرت و سکولاریسم سیاسی بود، مهندس بازرگان حکومت را امری زمینی، نه آسمانی، بشری، نه الهی، عرفی، نه شرعی می دانست و معتقد بود که دینداران نه تنها حق، بلکه...
بازرگان، حکومتِ زمینى می‌خواست
Skyscraper large