Skyscraper large
صفحه نویسنده
نیایش دولتی
نیایش
دولتی

فراتر از تجاوز

شنبه | 16 دی 1391 | 5 ژانویه 2013 | سال اول | شماره 158
چندسال پیش، برای گذراندن دوره ی کارورزی مددکاری، در یکی از مراکز وابسته به بهزیستی مشغول به کار بودم. همان طور که انتظار می رود این مراکز مملوء است از مواردی که پیش از مواجهه ی با آنها، شاید تنها در روزنامه ها و سایت ها درباره شان خوانده بودم. اما یکی از آنها، وضعیتی تکان دهنده...
فراتر از تجاوز
Skyscraper large