Skyscraper large
صفحه نویسنده
سعیده منتظری
سعیده
منتظری

به رسم گذشته که اخبار را برایت می‌آوردم

یکشنبه | 3 دی 1391 | 23 دسامبر 2012 | سال اول | شماره 151
بیش از هزار روز از رفتن او می گذرد، بیش از هزار روز است که آن قلب تپنده برای اسلام و برای مردم از تپش باز ایستاده است، بیش از هزار روز است که آن مرد خدا خدایی تر شده است. و بیش از هزار روز است که من غرق شده در آن اقیانوس بیکران هنوز نتوانسته ام رفتنش را و عدم حضورش را باور نمایم، باور...
به رسم گذشته که اخبار را برایت می‌آوردم
Skyscraper large