Skyscraper large
صفحه نویسنده
بهنام صارمی
بهنام
صارمی

در حاشیه نشست پراگ

دوشنبه | 6 آذر 1391 | 26 نوامبر 2012 | سال اول | شماره 132
در روز هفدهم نوامبر، سالروز انقلاب  مخملین 1989 که به فروپاشی سلطه ی کمونیسم در چکسلواکی سابق انجامید، جمعی ازصاحبنظران، فعالان حوزه های مختلف سیاسی-اجتماعی و روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، گرد هم آمدند تا سومین نشست اتحاد برای پیشبرد دموکراسی...
در حاشیه نشست پراگ
Skyscraper large