Skyscraper large
صفحه نویسنده
افروز مغزی
افروز
مغزی

ماده‌ای قانونی برای اعدام همه

چهارشنبه | 19 مهر 1391 | 10 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 103
شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه پیش از امضا و ابلاغ قانون مجازات اسلامی توسط رییس جمهور، آن را استرداد کرد و بر اساس آنچه رییس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرده، لایحه قانون مجازات دوباره برای بررسی بیش تر به این کمیسیون ارجاع شده است. [1] لایحه قانون مجازات اسلامی پس از بارها رفت و...
ماده‌ای قانونی برای اعدام همه
Skyscraper large