Skyscraper large
صفحه نویسنده
لیلا موری
لیلا
موری

قوانین نابرابرتر در انتظار زنان

چهارشنبه | 12 مهر 1391 | 3 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 98
بسیاری از کسانی که روز اول مهر امسال به مدرسه رفتند، ۱۶ سال بعد از انقلاب به دنیا آمدند و نه تنها دوره گفتمانهای انقلابی را لمس نکردند بلکه حتی از جنگ ۸ ساله ایران- عراق هم خاطره ای ندارند. دو اتفاق بسیار مهم- اگر نه مهمترینها- در تاریخ معاصر ایران که بخش بزرگی از ایدئولوژی نظام حاکم...
قوانین نابرابرتر در انتظار زنان
Skyscraper large