Skyscraper large
صفحه نویسنده
کامران دادخواه
کامران
دادخواه

راه مهار ارز، عدم تقابل با دنیاست

سه شنبه | 11 مهر 1391 | 2 اکتبر 2012 | سال اول | شماره 97
این روزها در مدت بسیار کوتاهی قیمت دلار افزایش بی سابقه ای داشته و بسیاری از شهروندان از نرخ ارز، سیاست ارزی دولت، بازار ارز، و نرخ تعادلی ارز سخن می گویند. مردم می پرسند چرا؟ مسوولان اقتصادی جوابی سر راستی نمی دهند و هر روز یک مقام داستان دیگری سر می کند. تو گویی خودشان هم سر در...
راه مهار ارز، عدم تقابل با دنیاست
Skyscraper large