Skyscraper large
صفحه نویسنده
محمد صالح‌علاء
محمد
صالح‌علاء

شاید حق با شکرفروش بود

سه شنبه | 4 مهر 1391 | 25 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 92
نمی‌دانستم عروسی و ماتم بالش به بالش کنار هم خفته‌اند و سرنوشت مرا از شادی‌هام جدا می‌کند. نخستین روز که به مدرسه می‌رفتم نه مایاکوفسکی را می‌شناختم، نه لورکا، نه کفتازانی و نه ابن ندیم را. در جهانی ساده، شاد، پر آفتاب و سایه‌روشن‌های شورانگیز می‌چمیدم، تا روزی که پدر و مادرم...
شاید حق با شکرفروش بود
Skyscraper large