Skyscraper large
صفحه نویسنده
حميدرضا حسينى
حميدرضا
حسينى

“فرزندم را کجا نام‌نویسی کنم؟”

دوشنبه | 3 مهر 1391 | 24 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 91
فرزندم را کجا نام‌نویسی کنم؟ این پرسش، دغدغه همه پدران و مادران کلاس اولی‌هاست. کودکان ایرانی از ۶ سالگی به مدرسه می‌روند و برای ۱۲ سال، بیشترین زمان از بهترین اوقات زندگی خود را در مدرسه سپری می‌کنند. هیچ پدر و مادری نمی‌تواند در برابر این موضوع بی‌تفاوت بماند. خصوصا در سال...
“فرزندم را کجا نام‌نویسی کنم؟”
Skyscraper large