Skyscraper large
صفحه نویسنده
همایون کاتوزیان
همایون
کاتوزیان

“بوف کور” به روایت کاتوزیان

چهارشنبه | 29 شهریور 1391 | 19 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 88
آثار داستانی صادق هدایت را می توان به چهارگروه تقسیم کرد:ناسیونالیستی رمانتیک ،رئالیستی انتقادی، طنزها و طنزنامه ها و روان ـ داستان ها. روان ـ داستان‌های هدایت انطباق چندانی با تعریف سنتی داستان روان‌شناختی ندارند و داستان‌هایی را شامل می‌شوند که روان‌شناسی در آن‌ها عنصری...
“بوف کور” به روایت کاتوزیان
Skyscraper large