Skyscraper large
صفحه نویسنده
مجتبى نجفى
مجتبى
نجفى

اسلامگرایان میانه رو؛ گزینه نجات بخش

دوشنبه | 27 شهریور 1391 | 17 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 86
همه چیز در ظاهر ساده است. فیلمی با عنوان «بی گناهی مسلمانان» ساخته می شود. کارگردان این فیلم قبطی تندرو مصری تبار مقیم آمریکاست که به گروه کوچکی از مسیحیان افراط گرای راست گرا وابسته است. او هدفش را نشان دادن خطر اسلام عنوان کرده و در فیلمی غیرحرفه ای و زننده اتهاماتی را به پیامبر...
اسلامگرایان میانه رو؛ گزینه نجات بخش
Skyscraper large