Skyscraper large
صفحه نویسنده
ایلیا مرتضوی نسب
ایلیا
مرتضوی نسب

توهین به پیامبر اسلام و فرصت‌طلبی جمهوری اسلامی

یکشنبه | 26 شهریور 1391 | 16 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 85
با شکل گیری رویارویی شدید میان مسلمانان و دنیای غرب در روزهای جاری و برخوردهای خسارت بار و خونین در برخی سفارتخانه های غرب در کشورهای اسلامی که منجر به مرگ چند دیپلمات امریکایی شد، اینک ایران با بهره برداری از این رویدادها و تنش های موجود می رود تا به شکلی ماهرانه سوار بر موج اعتراضات،...
توهین به پیامبر اسلام و فرصت‌طلبی جمهوری اسلامی
Skyscraper large