Skyscraper large
صفحه نویسنده
فرزانه روستایی
فرزانه
روستایی

قضاوت جهانى درباره سرکوب جنبش ٨٨

شنبه | ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ | 1 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 75
اجلاس سران کشورهای غیر متعهد سالهاست که دیگر توجه رسانه ها را به خود جلب نمی کند و بنگاههای خبری و مطبوعاتی به آن نمی پردازند. اما از میان ۱۶ اجلاس این سازمان که هر سه سال در پایتخت یکی از اعضا برگزار می شود دو اجلاس که ایران در آن نقشی بر عهده داشت توجه زیادی را به خود جلب کرد: اجلاس...
قضاوت جهانى درباره سرکوب جنبش ٨٨
Skyscraper large