Skyscraper large
صفحه نویسنده
صبا آذرپيك
صبا
آذرپيك

این یک رپورتاژ نیست؛ یک قضاوت منصفانه است

شنبه | ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ | 1 سپتامبر 2012 | سال اول | شماره 75
مسیح علی نژاد، خبرنگاری که این روزها، سعی می کند جای خالی تمام کم کاری های بسیاری از خبرنگاران (واقعی) داخل ایران را پر کند؛ کاری نداریم که اینجا خبرنگار خوب کم شده، یا هست و تحت فشار ست، یا رسانه ای برای نوشتن ندارد؛ به هر حال نتیجه این شده که سیاست مدار با خیال راحت از اینکه هیچ...
این یک رپورتاژ نیست؛ یک قضاوت منصفانه است
Skyscraper large