Skyscraper large
صفحه نویسنده
حکمت مانا
حکمت
مانا

هنر و دین؛ بازخوانی یک تجربه اجتماعی

سه شنبه | ۷ شهریور ۱۳۹۱ | 28 آگوست 2012 | سال اول | شماره 73
موسیقی، مولد تجربه ای در آمیختن تن با امواج صوتی است که مردم غالبا به آن رقص، شادی و نشاط میگویند. شادی و نشاط جمعی، از شریک شدن گروه های انسانی در این گونه تجربه ها به وجود می‌آید. این نوع تجربه ویژه جوامع آزاد و سکولار است.  بزرگداشت و خوارداشت تن در هنر و موسیقی موسیقی پاپ، معمولا...
هنر و دین؛ بازخوانی یک تجربه اجتماعی
Skyscraper large