Skyscraper large
صفحه نویسنده
شروین نکویی
شروین
نکویی

میرحسین؛ نه توبه نه سکوت

یکشنبه | 27 بهمن 1392 | 16 فوریه 2014 | سال دوم | شماره 398
(نیم نگاهی‌ به کتاب وجدان بیدار از منظر جایگاهی‌ که میر حسین موسوی برای خود در تاریخ برگزیده است)     رهبر جنبش سبز این روزها سه‌ سال است که در حصر است و سکوت بر او تحمیل شده. اما اشاراتی که با تمام محدودیت‌ها از او به همراهانش رسیده حاکی‌ از این است که کماکان قصد توبه و یا تمکین...
میرحسین؛ نه توبه نه سکوت

بازگشت حس ملیّت ایرانی

دوشنبه | ۶ شهریور ۱۳۹۱ | 27 آگوست 2012 | سال اول | شماره 72
شرکت انبوه هوادارانِ جنبشِ سبز در راهپیمایی روز قدس ( ۲۸ شهریور ۱۳۸۸) در شهرهای بزرگ ایران راهپیمایی‌های معمول و مرسوم در این روز را به تظاهراتی برای بیان مطالبات مدنی بدل کرد. ترکیبی از مطالبات مدنی و حس میهن‌پرستی که طی سالیان متمادی در آگاهی جمعی ایرانیان نطفه بسته جانی دوباره...
بازگشت حس ملیّت ایرانی
Skyscraper large